REGULAMIN

 

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym  www.retroholik.pl (zwany dalej marką) jest:
FURNI.pl Tomasz Kucharczyk

ul. Broniewskiego 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5510014363
REGON 121402348
email: hello@retroholik.pl
telefon kontaktowy 503 539 666
2. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
Sprzedający –FURNI.pl Tomasz Kucharczyk, ul. Broniewskiego 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska zwana dalej marką RETROHOLIK
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca z RETROHOLIK za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
Konsument – Klient, który zawiera z RETROHOLIK umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
Konto – usługa świadczona przez RETROHOLIK drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej RETROHOLIK
Regulamin – niniejszy regulamin,
Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.retroholik.pl
Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta z FURNI.pl Tomasz Kucharczyk
3. Retroholik prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie sklepu za pośrednictwem sieci Internet.
4. Nabywcą towarów oferowanych przez RETROHOLIK może być każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
5. Klient zamawiając towary poprzez stronę internetową www.retroholik.pl, przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy FURNI.pl Tomasz Kucharczyk, a Klientem.

§ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU
6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https oraz javascript.
7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku wygenerowanego na adres e-mail podany przez Klienta.
9. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
10. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki, zapamiętywanie historii zamówień, pobieranie rachunków oraz pozyskiwanie i korzystanie z bonów rabatowych.
11. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
12. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
13. RETROHOLIK może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień.

§ 3. PRYWATNOŚĆ
14. FURNI.pl Tomasz Kucharczyk  jest administratorem danych osobowych Klienta.
15. FURNI.pl Tomasz Kucharczyk  gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
Imię
Nazwisko
Adres
Numer Telefonu
Adres email
16. W celu ochrony danych osobowych Klienta,RETROHOLIK podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
17. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
18. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
19. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy.
20. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.
21. RETROHOLIK, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych).
22. Newsletter mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

§4. OFERTA
23. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu RETROHOLIK w chwili składania zamówienia.
24. Każda cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy
25. Ceny oferowanych towarów zamieszczone są przy danym towarze i są cenami brutto.
26. Ceny produktów znajdujących się w ofercie są podane w złotówkach, do których należy doliczyć koszty wysyłki.
27. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
28. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem

§5. REJESTRACJA
29. Każdy Klient jest uprawniony do składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.retroholik.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
30. Składanie zamówień możliwe jest zarówno jednorazowo (bez rejestracji), jak również dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
31. Rejestracja Klienta polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
32. Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji Klient otrzyma na podany wcześniej adres e-mail wiadomość z informacją potwierdzającą poprawne zarejestrowanie.
33. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego wcześniej adresu e-mailowego oraz hasła.

§6. ZAMÓWIENIA
34. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest poprawne złożenie zamówienia.
35. Zamówienie może zostać złożone przez stronę internetową www.retroholik.pl,
adres e-mailowy hello@retroholik.pl, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 18.00 podając nazwę produktu, ilość zamawianych sztuk, cenę oraz adres do wysyłki pod numerem tel. 503 539 666
W trakcie składania zamówienia Klient:
wybiera towar i ilość
podaje adres dostawy towaru
wybiera formę dostawy
wybiera formę płatności
podaje dane do rachunku
36. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W przypadku realizacji płatności poprzez serwis PayU Klient otrzymuje maila systemowego potwierdzającego przekazanie płatności.
37. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
38.RETROHOLIK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikającego z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

39. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

§7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
40. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po opłaceniu. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony towar nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia zgłoszenia zakupu na stronie www.retroholik.pl .
41. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy. Czas realizacji zamieszczony jest przy danym towarze. W przypadku zamówienia składającego się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez RETROHOLIK ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
42. Status zamówienia można sprawdzić poprzez zalogowanie się do swojego konta lub wpisanie numeru zamówienia w rubrykę „Śledź moje zamówienie” (zakładka moje konto).
43. Wiele produktów wykonywane jest na indywidualne zamówienie Klienta

§8.WYSYŁKA
43. Zamówienia doręczane są na terenie Polski:

Polska, Kurier 13 zł
Europa, wysyłka Pocztą Polską 55 zł – kraje UE
USA i reszta świata 120 zł

Odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub meilowym.

44. Koszt przesyłek poza granice Polski ustalany są indywidualnie w zależności od wagi i Kraju doręczenia około 100 zł-130 zł
45. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon lub Faktura VAT
46. Zamówienie można anulować ( z wyjątkiem towarów wykonywanych na specjalne zamówienie) do momentu wysłania zamówionego towaru poprzez adres mailowy hello@retroholik.pl lub telefonicznie 503 539 66
47. RETROHOLIK zastrzega, że zamówienie może zostać anulowane, jeżeli w ciągu 7 dni wpłata nie zostanie dokonana.

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARU
48. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący (art.7), w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania powodów. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
49. Warunkiem akceptacji zwrotu jest odesłanie towaru w stanie niezmienionym i kompletnym wraz z dowodem zakupu i formularzem zwrotu (wydruk lub napisany odręcznie wg. wzoru)

……………………………….                                                                                                                   …………………………  dn.
……………………………….
……………………………….
imię, nazwisko i adres Klienta

FURNI.pl Tomasz Kucharczyk

ul. Broniewskiego 9

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014r. poz. 827) odstępuję od umowy nr. …………. zawartej dnia ………………..
dotyczącej zakupu towaru ……………………….

……………………………………….
Podpis Klienta
50. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do FURNI.pl Tomasz Kucharczyk niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres: FURNI.pl Tomasz Kucharczyk, ul.Broniewskiego 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
51. Po otrzymaniu przesyłki FURNI.pl zwróci Klientowi wszystkie płatności (w terminie nie późniejszym niż 14 dni), w tym koszty przesyłki dostarczenia do Klienta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient. Zwrot płatności Klientowi następuje przelewem bankowym na podane przez Klienta konto.
52. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez FURNI.pl Tomasz Kucharczyk, FURNI.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, lecz zobowiązane będzie jedynie do zwrotu kosztów podstawowych.
53. Koszt odesłania towaru przez Konsumenta, ponosi Klient.
54. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar zostaje przekazany do FURNI.pl, a Klient zostanie obciążony kosztami przesyłek.
55. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane „na zamówienie” tj. spoza standardowej oferty dostępnej na stronie internetowej sklepu RETROHOLIK pod adresem www.retroholik.pl

§10. REKLAMACJE
56. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodność towaru z umową poinformuje pisemnie
RETROHOLIK o stwierdzonej niezgodności.
57. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: FURNI.pl Tomasz Kucharczyk, ul. Broniewskiego 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
58. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis reklamacji.
RETROHOLIK w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
59. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – RETROHOLIK naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient.

§11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
60. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez FURNI.pl Tomasz Kucharczyk  Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Klient sklepu RETROHOLIK ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane teleadresowe udostępniane są firmie kurierskiej jedynie w celu dostarczenia zamówionego towaru.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
61. Informacje o produktach zamieszczone na stronach RETROHOLIK oraz sklepu online nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
62. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.retroholik.pl były na najwyższym poziomie, jednakże RETROHOLIK nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub towaru lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego oraz zdarzeń od nas niezależnych.
63. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie RETROHOLIK nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
64. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
65. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z pózn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z pózn. zm.).